ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา มูลนิธิกระจกเงา

พัฒนาการศึกษา สู่ทักษะชีวิตที่ยั่งยืนอย่างมีความสุข
นางสาวชนัญชิดา ไชยบุญเรือง (ครูสกาว)

นางสาวชนัญชิดา ไชยบุญเรือง (ครูสกาว)

สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาพะเยา