ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา มูลนิธิกระจกเงา

พัฒนาการศึกษา สู่ทักษะชีวิตที่ยั่งยืนอย่างมีความสุข
นางสาวอาภัสรา สุวรรณคาม (ครูมิ้นทฺ์)

นางสาวอาภัสรา สุวรรณคาม (ครูมิ้นทฺ์)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น